തിരികെ വിളിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക

റിസർവേഷൻ പോളിസി:

  • ചെക്ക്-ഇൻ സമയത്ത് പാസ്പോർട്ട്, സാധുതയുള്ള VISA നിർബന്ധമാണ് ഉത്പാദനത്തിനായി നോൺ റസിഡന്റ് ഇൻഡ്യൻസ് / ഫോറിൻ ടൂറിസ്റ്റ്.
  • ചെക്ക്-ഇൻ സമയത്ത് നിർമ്മിക്കാൻ സാധുവായ ഒരു ഫോട്ടോ ഐഡി തെളിവ് കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ത്യൻ പൌരന്മാർ
  • റിസർവേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ബുക്കിംഗ് സ്ഥിരീകരണം, 100% മുൻകൂർ പേയ്മെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വിധേയമാണ്.